سیستم مانیتورینگ گلوکز خون

سیستم مانیتورینگ گلوکز خون

سیستم مانیتورینگ گلوکز خون

استفاده ساده و درک آسان برای مدیریت دیابت شما

isoicoمطابق با استانداردهای ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015چگونه از دستگاه قند سنج استفاده کنیم؟ پس از شستن دست ها، یک نوار تست را در دستگاه اندازه گیری خود قرار دهید. برای گرفتن یک قطره خون از دستگاه لنسی خود در کنار نوک انگشت خود استفاده کنید. لبه نوار تست را روی قطره خون لمس کرده و نگه دارید و منتظر نتیجه باشید. سطح گلوکز خون شما روی صفحه نمایشگر نمایان می شود. چه زمانی باید قند خونم را چک کنم؟ وقتی برای اولین بار از خواب بیدار می شوید، قبل از اینکه چیزی بخورید یا بنوشید. قبل از غذا. دو ساعت بعد از غذا موقع خواب اهداف قند خون چیست؟ هدف قند خون محدوده ای است که شما سعی می کنید تا حد امکان به آن برسید. قبل از غذا: 4.44 تا 7.22 میلی مول در لیتر. دو ساعت پس از شروع غذا: کمتر از 10.00 mmol/L.